Pages

Search This Blog

Tuesday, August 9, 2011

சமச்சீர் கல்விபற்றி புரட்டான தகவல்கள்

பேராசிரியர் கதிர்
தமிழக அரசு அமைத்த நிபுணர் குழுவின் குற்றச்சாற்று
Science
2.Content is too heavy. In
Class 8, unit 10 of the book deals with atomic structure and concepts such as laws of chemical combination, electrical nature of mater. discovery of fundamental particles, properties of cathode rays and discovery of persons
நமது கருத்து: இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்.... 1980_களில் படித்த போதும் இதே பெருண்மைமாறாவிதியையும், டால்ட்டனின் அணுக் கொள்கையையும் 9 ஆம் வகுப்பில் இதே அளவு தான் படித்தோம்...
இப்போது அவை 8 ஆம் வகுப்பில்...
ரொம்ப கொஞ்சமா படிக்கிறாங்க ஸ்டேட் போர்டுல... அப்படின்னு சொல்லி மெட்ரிக் வியாபாரிகள் தங்கள் சரக்கை உயர்ந்ததென்று கடைகட்டிக் கொண்டிருந்தாங்க... பெரிதாக மாற்றம் ஏதும் இல்லாத இந்த அத்தியாயத்தை முன்வைத்து, சிலபஸ் ரொம்ப அதிகம்னு புளுகுறாங்க.
1. பொருண்மை அழியா விதி
(லெவாய்சியர் 1774)
ஹைட்ரஜன் வாயு எரிந்து ஆக்ஸிஜ னுடன் சேர்ந்து நீர் உருவாகிறது. இவ் வினையில் உருவாகும் நீரின் நிறை யானது எடுத்துக் கொள்ளும் ஹைட் ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் மொத்த நிறைக்குச் சமமாகும். இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் மாற்றத்தின் மூலம் நிறையை உருவாக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாது இதுவே பொருண்மை அழியா விதி.
2. மாறாவிகித விதி (ப்ரவுளஸ்ட் 1779)
ஒரு தூய வேதிச் சேர்மம், எம் முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் உள்ள தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மாறா நிறை விகிதத்தில் தான் கூடியிருக்கும்
சான்று: மழை, கிணறு, கடல், ஆறு போன்ற பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து நீரைப் பெற்றாலும் அதிலுள்ள ஹைட் ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் எப்பொழுதும் 1:8 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும்..
இவற்றில் என்ன பாடச்சுமை இருக்கிறது?
3. Syllabus has no analytical activities. In Class 9, students could have been given the opportunity to study the unit ‘matter’ through experiential learning rather than by rote
இது அப்பட்டமான பொய். பருப் பொருள் பற்றிய இப்பாடத்தில் இடம் பெற்றுள்ள செய்முறைகள் பின்வருவன. (பக்கம் 152 முதல்)
செயல் 9.1
பின்வரும் பொருள்களை தனிமம், கலவை, சேர்மம் என வகைப்படுத்துக.
(1) மை (2) பெயிண்ட் (3) ஆக்ஸிஜன் (4) காற்று (5) நீர்.
செயல்  9.2
ஒரு பீங்கான், கிண்ணத்தில் காப்பர் சல்பேட்டும், மற்றொரு கிண்ணத்தில் சோடியம் குளோரைடு மற்றும் காப்பர் சல்பேட் உப்புகளும் வைக்கப்பட்டுள் ளன. தூய்மையான பொருள் மற்றும் கலவையைக் கண்டறிக.
செயல் 9.3
நம்மைச் சுற்றியுள்ள காற்று தூய்மையானதா? காரணம் தருக.
மேலும் அறிந்து கொள்வோம்
நீங்கள பயன்படுத்தும் பென்சிலில் உள்ள எழுதும் பகுதியான கிராபைட் கார்பனும், களிமண்ணும் கலந்த கலவை ஆகும்.
செயல் 9.4
ஒரு கண்ணாடிக் குவளையில் பனிக்கட்டிகளுடன் கூடிய பழச்சாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எத்தனை பருப்பொருள் நிலைமைகள் உள்ளன?
செயல் 9.5
பின்வருவனவற்றைக் கலவை மற்றும் சேர்மம் என வகைப்படுத்துக.
1) உலோகக் கலவைகள் 2) புகை 3) பழச்சாறு 4) பால் 5) காபி 6) சாதாரண உப்பு 7) கார்பன்டை ஆக்ஸைடு 8) பனிக் கூழ் (Ice Cream)
செயல் 9.6
ஆஸ்பிரின் என்பது தலைவலியைக் குணமாக்க உதவும் மருந்தாகும். எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் இதில் 60 சதவிகிதம் கார்பனும், 4.5 சதவிகிதம் ஹைட்ரஜனும், 35.5 சதவிகி தம் ஆக்ஸிஜனும் நிறை சதவிகிதத்தில் அடங்கியிருக்கும்.
ஆஸ்பிரின் ஒரு கலவையா? சேர்மமா?
செயல் 9.7
கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளவற்றில் இயற் பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்கள் எவை? என்பதைக் குறிப்பிடுக.
1) இரும்பு துருப்பிடித்தல் 2) பனிக் கட்டி உருகுதல் 3) விதை முளைத்துச் செடியாக வளர்தல் 4) உலோக அலுமினியத்தைத் தகடாக மாற்றுதல் 5) மெழுவர்த்தி எரிதல்
செயல் 9.8
நீருடன் ஒரு துளி மை கலக்கப் படுகிறது. இது ஒருபடித்தான கலவை யாக மாறுமா? அல்லது பலபடித்தான கலவையாக மாறுமா?
செயல் 9.9
நீரில் காப்பர் சல்பேட் உப்பு கரைக் கப்பட்ட கரைசல் ஒரு பீக்கரில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இக்கலவை  ஒருபடித்தான கலவையா? பலபடித்தான கலவையா? காரணம் கூறுக.
ஒரே கலவையில் உள்ள வெவ்வேறு நிலைமைகளை நேரிடையாக கண் மூலமாகவோ அல்லது நுண்ணோக்கி உதவியாகவோ காணலாம். பல படித்தான கலவையில் உள்ள நிலை மைகள் ஒரே இயற்பியல் நிலையிலோ அல்லது வெவ்வேறு இயற்பியல் நிலைகளிலோ இருக்கலாம்.
திண்மம் -  திண்மம் _ பலபடித்தான கலவை - சர்க்கரையுடன் உப்பு கலந்த கலவை
திண்மம் - நீர்மம் பலபடித்தான கலவை - பனிக்கட்டியுடன் நீர் சேர்ந்த கலவை
வாயு நிலைமை பலபடித்தான கலவை - புகை கலந்த காற்று
செயல் 9.10
ஒருபடித்தான மற்றும் பலபடித்தான கலவை என வகைப்படுத்துக.
1) தேநீர்
2) மை
3)பழங்களின் கலவை (Fruit Salad)
4)சர்க்கரைக் கரைசல்
செயல் 9.11
ஒரு பீக்கரில் சமஅளவு சாதாரண உப்பையும், மைதா மாவையும் எடுத்துக் கொள்க.
அத்துடன் நீரைச் சேர்த்து நன்கு கலக்குக. மாவும், உப்பும், நீருடன் ஏற்படும் கரைதிறன்களைக் கவனிக்க.
சிறிது நேரத்தில் மாவு, பீக்கரின் அடிப்பாகத்தில் படிவதைக் கவனிக்க. இவ்விரு பொருள்களையும் தனித் தனியே பிரிப்பதற்குப் பொருத்தமான முறை ஒன்றினைக் குறிப்பிடுக.
செயல் 9.12
ஒரு பீங்கான் கிண்ணத்தில் சாதா ரண உப்பு மற்றும் கற்பூரம் கலந்த கலவையை எடுத்துக் கொள்க.
பீங்கான் கிண்ணத்தைத் தாங்கியில் நிறுத்துக. பீங்கான் கிண்ணத்தின் மீது ஒரு புனலைத் தலைகீழாகக் கவிழ்ந்து வைக்க. புனலின் தண்டு பாகத்தின் திறப் பினைப் பஞ்சினால் அடைக்க. பீங்கான் கிண்ணத்தை வெப்பப் படுத்துக.
இங்கு ஏற்படும் இயற்பியல் மாற்றத்தைக் கண்டறிக.
செயல் 9.13
மண்ணெண்ணையும், நீரும் கலந்த கலவையை எடுத்துக் கொள்க.
இக்கலவையைப் பிரிபுனலில் ஊற்றுக.
பிரிபுனலின் வாய்ப்பகுதியை அடைப் பானால் மூடிடுக. 10 நிமிடங்கள் கலவையை நன்கு குலுக்கிடுக. 15 நிமிடங்கள் தாங்கியில் பிரிபுனலை நிறுத்திடுக. நீர்மங்களிடையே ஏற்படும் மாற் றத்தைக் கண்டறிக.மேல் அடுக்கு மற்றும் கீழ் அடுக்கு நீர்மங்களைக் கவனிக்க. இவ்விரு அடுக்குகள் தோன் றுவதற்கான தத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.
செயல் 9.14
வாலை வடிக்கும் குடுவையில், ஆல்கஹால் மற்றும் நீர் ஆகிய நீர்மங்களை எடுத்துக் கொள்க.
வாய் பகுதியில் ஒரு வெப்ப நிலைமானியைப் பொருத்துக.
பக்கக் குழாயுடன் ஒரு குளிர்விப் பானை இணைக்க.
கலவையை நன்கு வெப்பப்படுத்துக.
ஆல்கஹால் முதலில் ஆவியாகி வெளியேறுகிறது. குளிர்விப்பானல் ஆல்கஹால் ஆவியைக் குளிர்வித்து நீர்மமாக சேகரிக்க.
குடுவையில் நீர் மட்டுமே எஞ்சி யிருப்பதைக் காண்க.
4. Syllabus does not integrate life skills with contents or activities. In Class 1, in the unit Science in Every day Life.
everyday practices such as not to spit or letter in puplic places, respecting others and solving problems have not been considered
இதெல்லாம் ஒரு காரணம்னு சொல்ல அவங்களுக்கே கூச்சமா இருந்திருக்காதா?
5. Syllabus deals with
concepts that are too complex for a student of that age group. Ideas such as the Universe, stars and the solar system are dealt in the lesson Wonders in the sky in class 3
இதில் என்ன விந்தை இருக்க முடியும்? சூரியக் குடும்பம், விண்மீன்கள் பற்றி எல்லாம் சென்ற தலைமுறை மாணவர்கள் கூட 4 ஆம் வகுப்பில் படித்தவைதானே. 1980_களின் ஆரம் பத்திலேயே இவை ஸ்டேட் போர்டில் இப்படித்தான் இருந்தன. எவருக்கும் புரிதலில் சிக்கல் எல்லாம் இல்லை.
Instead of introducing
chapters on the Union government and the state government before human rights and the United Nations, the chapters are introduced the other way round in classes 8 and 9
எட்டாம் வகுப்பில் சொல்லித் தரப்பட்டிருப்பது மனித உரிமைகளும், மனித உரிமைகள் பற்றிய அய்.நா. தீர்மானங்களும். இவை தவிர பெண்கள் உரிமைகள் என பன்னாட்டு அமைப் புகள் வரையறுத்தவையும், மனித உரிமை ஆணையங்கள் இந்தியாவில், செயல்படுத்தும், அவற்றின் அதிகா ரங்களும் இவற்றில் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஒன்பதாம் வகுப்பில் சொல்லித் தரப்பட்டிருப்பவையோ, எவ்வாறு மத்திய மாநில அரசுகள் இயங்கு கின்றன. தேர்தல் முறை என்ன, போன் றவைதான். மனித உரிமைகள் பற்றிய அய்.நா. தீர்மானங்களும் மத்திய மாநில அரசமைப்புகளுக்கும் முன் பின் எனும் தொடர்ச்சி தேவையே இல்லை.
இந்த பாடங்களைப் படிக்கா மலேயே, தலைப்புகளை மட்டும் பார்த்துவிட்டு மாநில அரசு - மத்திய அரசு அய்.நா.சபை எனும் கற்பனைப் புரிதலோடு இந்த விமர்சனத்தை வைத்துள்ளனர்.
6. There is no meaningful link between the history units as they are not logically arranged, The class 8 history syllabus begins with on the Advent of Europeans and ends with Indian Independence இதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும்?
ஏழாம் வகுப்பு வரலாற்றுப் பாடத்தில் ராஜபுத்திரர்களின் வரலாறு தொடங்கி விஜயநகரப் பேரரசு வரை விளக்கி உள்ளனர். அதன் தொடர்ச் சியாக 16 ஆம் நூற்றாண்டின் முக லாயர் ஆட்சியில் தொடங்கி, மராத்தியர் ஆட்சி, அய்ரோப்பியர் வருகை, கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ஆட்சி, அதன் தொடர்ச்சியாக இந்திய சுதந்திரப் போரை விளக்கி உள்ளனர். இதில் தொடர்ச்சி ஏதும் அறுபட வில்லை.
அதுவரை மத்திய வட இந்திய வரலாறு விளக்கப்பட்ட பின், தமிழ்நாட்டில் நாயக்கர், மராட்டியர் ஆட்சியும் அதன் பின்னர் 19 ஆம் நூற் றாண்டில் நடந்த வேலூர் புரட்சியும் தொடர்ச்சியாகத்தானே எழுதப்பட்டி ருக்கிறது?

No comments:


weather counter Site Meter